6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Louren Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi ("Louren”)  tarafından  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) kapsamında  kişisel verilerin işlenmesine ilişkin  ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
 
Louren , aşağıda  belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere sizlerden  adınızı, soyadınızı, adresinizi, cep telefonu numaranızı, e-posta adresinizi, doğum tarihinizi ve BIN numaranızı (kredi kartınızın ilk altı numarası) talep etmekte ve işlemektedir.
 
Kişisel Verilerinizi her koşulda;
  •              Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  •              Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  •              Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  •              Burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  •              İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde
 saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
 
Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca Louren tarafından aşağıda açıklanan amaçlarla ve açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

1. İşleme Amacı
Adınız, soyadınız, adresiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve BIN numaranız (kredi kartınızın ilk altı numarası)
  •              Satış sözleşmesinin ifası kapsamında taleplerinizi karşılamak,
  •              Kanun gereği ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri ve taahhütlerimizi yerine getirmek,
  •              Web sitesi üzerinden alışveriş yapmanızı sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  •              Alışverişinize ilişkin olarak gerekli olması halinde sizinle iletişime geçmek,
  •              İnteraktif müşteri programlarını yönetmek ve istatistiki bilgi toplamak
amaçlarıyla  işlenmektedir.
 
Doğum tarihiniz hariç burada belirtilen diğer kişisel verileriniz açık rızanıza ihtiyaç olmaksızın işlenmektedir. Doğum tarihiniz ise web sitesi alışverişlerinizde sizin tercihinize bağlı ihtiyari olarak girilebilmektedir. Dolayısıyla açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir.
 
Web sitemizden üye olarak veya üyelik oluşturmadan ürün ve hizmet satın alabilirsiniz. Üye olduğunuz takdirde Louren, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Louren, üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutabilir. 
 
Adresiniz hariç burada belirtilen diğer kişisel verilerinizi aynı zamanda yeni ürünlerle ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, para, puan kazanımları sağlayan müşteri programları dahil reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, 
üzere sizinle ticari amaçlı iletişim kurmak amacıyla açık rızanıza dayanarak işlemektedir.
 
Louren mağazalarında güvenlik tedbiri olarak kamera kaydı alınmaktadır.
Ayrıca, Louren, kişisel bilgilerinizi, istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında kullanabilir. Ancak, bu istatistikler size ait kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyecektir.

2. İşlemenin Hukuki Dayanağı  
Mağazalarımızdan yüz yüze yaptığınız alışverişleriniz ve web sitesinden gerçekleştirdiğiniz mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde veri işleme, Türk Borçlar Kanunu, Tüketici mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatından kaynaklanan hukuki sebeplerle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dan ("6698 Sayılı Kanun) 5/2 (a), (c), (ç) maddesi kapsamında sırasıyla  kanun gereğisözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması ve veri sorumlusu sıfatıyla Louren'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Mağazalardaki kamera kayıtları ise Louren’in meşru menfaatinin korunması zorunluğu sebebiyle KVKK madde 5/2 (f) hükmüne dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu işleme rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.
 
Doğum tarihiniz ihtiyari olarak sizin tarafınızdan rızanız ile alenileştirilmektedir, KVKK 5/2(d) uyarınca işlenmektedir.
 
Web sitesi üye olan kullanıcıların üyelik çerçevesinde kendileri tarafından alenileştirilen kişisel verileri ise üyenin açık rızasına dayanılarak KVKK madde 5/1 hükmüne dayanılarak işlenmektedir. Web sitemize üye olmanız ayrıca bu hususta açık rıza vermediğiniz sürece kişisel verilerinizin sizinle reklam, pazarlama amacıyla ticari iletişim kurmak üzere kullanılacağı anlamına gelmemektedir.
 
Kişisel verilerinizin yeni ürünlerle ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, para, puan kazanımları sağlayan programlar dahil pazarlama faaliyetlerini yürütmek  üzere sizinle iletişime geçmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla işlenmesi ise 6698 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.
 
KVKK kapsamında vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.
Rızanızı geri aldığınız takdirde kişisel verileriniz sizinle iletişime geçmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla kullanılmayacaktır. Bu kapsamda telefon numaralarınız Louren tarafından onayınızı geri almanızı müteakip ilk imha döneminde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

3. Veri Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz web sitesi üzerinden sizin tarafınızdan veri girilmesi yoluyla ve/veya perakende mağazalarımızdan gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler esnasında toplanmaktadır. Bu veriler Louren Operasyon Ekibi tarafından işlenmekte ve Louren'e ait ERP Sistemi tarafından muhafaza edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı
Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım.  Kişisel Verileriniz, talep edilen ürünlerin teslimi ve hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla  Louren mağazalarına, SGK, vergi dairesi, bankalar, kargo şirketleri, iş ortakları, şirket içerisinde ilgili birimler, Louren'in kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavir, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarılabilir.
 
Ayrıca, şirketin tamamen ve kısmen devri, malvarlığının devri söz konusu olduğu takdirde devralan gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilir.
 
Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak kanun gereği zorunlu olması ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve Louren'in meşru menfaatinin gerektirmesi halinde yurt içerisinde üçüncü kişilere açık rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılmaktadır.
 
Açık Rızaya Dayanan Aktarım.
 
Müşterilere ait kimlik ve iletişim gibi kişisel veriler Louren'in faaliyetleri sırasında reklam ve pazarlama hizmeti sunan tedarikçilerine KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık rızaya dayanılarak aktarılabilmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerinin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususunda verdiği rızayı her zaman geri alabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunması ve Silinmesi
 
Louren, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.
Kişisel verileriniz, Louren ile akdettiğiniz en son tarihli satın alma sözleşmesini müteakip  on (10) yıl sonunda Louren tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.
 
Web sitemize üyelik oluşturmanız halinde üyelik sırasında bize vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz açık rızanızı geri çekmediğiniz sürece sizinle ticari iletişim kurmak da dahil olmak üzere üyeliğiniz süresine  ilaveten iki (2) yıl süresince muhafaza edilecektir.
 
Web sitemize üye olmadığınız takdirde kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi Louren'den ürün ve/veya hizmet satın aldığınız en son tarihi müteakip iki (2) yıl süresi ile sınırlıdır. Louren, iki (2) yıllık süre sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanmayacaktır.
 
Louren mağazalarındaki kamera kayıtları kayıt tarihinden itibaren 3 ay süre ile saklanmakta sürenin sonunda imha edilmektedir. Kişisel verileriniz burada belirtilen saklama sürelerini izleyen ilk imha periyodunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
 
Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.
 
Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).
 
Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] posta adresine iletebilirsiniz. Louren, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır.
 
On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
 
Veri Sorumlusu:  Louren Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi    
Mersis No: 
Adres :  Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi No:260, 34775 Ümraniye/İstanbul
Telefon : +90 (850) 241 60 60
E-Posta:  [email protected]  
ile iletişime geçebilirsiniz.
 
Talebiniz halinde Louren her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir.  Güncel aydınlatma metnine her zaman https://www.louren.com.tr/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı
Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,
Telefon: +90 312 216 5000
Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.
 
Gizlilik ve Çerez Politikamıza https://www.louren.com.tr/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.